تبلیغات نتیجه محور و پرداخت به ازای نتیجه

اینجا نتایج حرف اول را میزند !

صادقانه و نتیجه محور شما را در مسیر رشد و شکوفایی کسب و کارتان همراهی میکنیم

در تبلیغات نتیجه محور یا CPA شما تنها به ازای اتصال به مشتریان هدف و فعالیت کاربر هزینه پرداخت خواهید کرد ، در این نوع سرویس هزینه های بازاریابی و نمایش کاملا به عهده ما خواهد بود و شما به ازای هر Action هزینه پرداخت خواهید کرد.