بله، دقیقاً مانند یک پست معمولی می‌توان چند عکس به‌صورت صفحه‌صفحه ایجاد کرد.