بعد از فعال سازی فروشگاه به هیچ عنوان نباید با ip ایرانی به آن متصل شد.