برای تبلیغات در اینستاگرام میتوان هم در استوری و هم در فید تبلیغ کرد.

به عبارتی بودجه ی شما بین استوری و فید تقسیم میشود.