خیر فروش محصولات دارویی، دیجیتالی(دانلودی)، محصولات غیرقانونی(دولت فدرال آمریکا) ،تنباکو و محصولات زیر مجموعه آن مانند سیگار ، اسلحه گرم و سرد ، خدمات بزرگسالان ، الکل و زیر مجموعه آن ، سرویس قمار و یا مشابه آن ، ارز های دیجیتال ، حیوانات ، مواد مخدر و هر چیز غیر فیزیکی مانند ارائه خدمات یا سرویس ممنوع می باشد