برای پست کردن فیلم باید ابعاد 500*500 باشد و برای استوری باید ابعاد 889*500 باشد.
ویدئوها باید حداکثر در مدت زمان یک دقیقه و با کیفیت حداقل 500*262 پیکسل باشد. همچنین نسبت ابعاد یک فیلم ویدئویی برای کمپین اسپانسرینگ اینستاگرام باید بین 1.91:1 و 0.8:1 باشد.