براساس مناسبت های تقویم فایل صوتی را آماده کنید و مناسبت های مختلف را به ایشان تبریک و یا تسلیت بگوئید تاریخ تولد ها و ازدواج ها را در سیستم خود ثبت کنید و سیستم به صورت خودکار برای مخاطبینتان پیام تبریک ارسال میکند.