برای مشتریان وفادارتان تخفیف های ویژه در نظر بگیرید و از طریق پیام های صوتی آفر ها را به مخاطبینتان اعلام کنید ، سیستم با مشتریان شما تماس میگیرد و تخفیف و مهلت استفاده از آن را به مخاطبینتان اعلام میکند